ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ เข้าเล่ม พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

    ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ เข้าเล่ม พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่พระนครใต้ อาคาร ๒ ชั้นล่าง) โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗๙๖๐๐ ต่อ ๗๒๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

   เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด ๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มาซื้อแบบด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)  ๒. หนังสือรับรองบริษัท  ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  ๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบ ภพ.๒๐