ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๙๗,๘๕๖.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ เป็นเงิน ๙๗,๘๕๖.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิรณา ทาราศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๘๕๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน