งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์ เข้าเล่ม พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

       ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้ประกาศการสอบราคาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การพิมพ์  เข้าเล่ม  พร้อมเย็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๑  ชุด  ขอยกเลิกการสอบราคาครุภัณฑ์ในวันและเวลาดังกล่าว

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะแจ้งวันและเวลาประกาศการสอบราคาครุภัณฑ์ใหม่ภายหลัง