งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึก ๘ ชั้น ๔

     ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาสคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึก ๘ ชั้น ๔ 

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตึก ๘ ชั้น ๔ จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๖๒๐.๘๐ (หกแสนเก้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>