งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการ จัดเลี้ยงอาหารและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง

               ตามประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการจัดเลี้ยงและบริการอาหารไทยฮาลาล จำนวน ๑ ห้อง ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาผล มีมติว่า ผู้ชนะการเสนอราคามีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางคณะกรรมการพิจารณาผล เห็นควรยกเลิกเพื่อทำการประกาศประกวดราคาใหม่

               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑       

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>