งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สำหรับสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก สำหรับสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก สำหรับสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๒๐ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๖๑๑.๘๑ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง