งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)