งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด รอบที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ วศ.13/2560  ลงวันที่  3 พฤษภาคม  2560 นั้น

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอยแมกซ์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,800,000.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 7  มิถุนายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ วศ7/2560  ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์  2560 นั้น

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทร์โกนอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,993,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน 2560

ประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด รอบที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  1  ชุด รอบที่ 3  เงิน 14,000,000.00  บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7072 หรือ 7080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด รอบที่ 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  1  ชุด รอบที่ 3  เงิน 14,000,000.00  บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  ตึก 48 ชั้น 2  สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 7072 , 7080 ตั้งวันที่ 27 เมษายน 2560 - 2 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เงิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ขอยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน  1  ชุด  เงิน 14,000,000.00  บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รอบที่ 2 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดจึงมีความเห็นว่าขอยกเลิกเพื่อปรับปรุงรายละเอียดใหม่

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะแผ่น จำนวน 1 ห้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะแผ่น จำนวน 1 ห้อง  เป็นเงิน 3,920,000.00  บาท  (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7072 หรือ 7080 ในวันและเวลาราชการ

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>