งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน 1 ชุด รอบที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน 1 ชุด รอบที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน  ๑  ชุด รอบที่ ๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ เสนอราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๗๒ หรือ ๗๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน ๑ ชุด รอบที่ ๓

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน  ๑  ชุด เงิน 25,000,000.00  บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) รอบที่ ๓โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  ตึก 48 ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๗๒ , ๗๐๘๐ ตั้งวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน 1 ชุด รอบที่ 2

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS)    จำนวน  1  ชุด รอบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

             เนื่องจากวันที่ในประกาศ ไม่ถูกต้อง จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา คณะวิศวกรรมศาสตร์

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน  ๑  ชุด รอบที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ เสนอราคา ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๗๒ หรือ ๗๐๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน ๑ ชุด รอบที่ ๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) จำนวน  ๑  ชุด รอบที่ ๒ เงิน 25,000,000.00  บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  ตึก 48 ชั้น ๒ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๗๒ , ๗๐๘๐ ตั้งวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>