งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เกียรติศํกดิ์

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัิติการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ (Retail Excellence for Training and Practice) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ ๒)

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ (Retail Excellence for Training and Practice) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน  2,172,200 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7331 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พันธ์จินดาบริการ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,720.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการ จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.พันธ์จินดาบริการ (พี.ดี.ทัวร์) สาขา 1 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุของโครงการพัฒนาบุคลากรสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิพย์พานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๔.๒๘ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซมปั๊มน้ำ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซมปั๊มน้ำ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซมปั๊มน้ำ จำนวน ๒๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๔๓๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล (หนองคาย-เวียงจันทร์) ระยะที่ ๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. จัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>