ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้ เตรียมงานและติดตั้งโปรแกรม (๑ คัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการอบรมยกระดับคุณภาพของชุมชนตำบลดอกเจดีย์แบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้   เตรียมงานและติดตั้งโปรแกรม (๑ คัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท)  จำนวน ๑  คัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการอบรมยกระดับคุณภาพของชุมชนตำบลดอกเจดีย์แบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้  เตรียมงานและติดตั้งโปรแกรม ๑ คัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท) จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการอบรมยกระดับคุณภาพของชุมชนตำบลดอกเจดีย์แบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                 จัดจ้างค่าจ้างเหมารถตู้   เตรียมงานและติดตั้งโปรแกรม (๑ คัน x คันละ ๓,๕๐๐ บาท)  จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการอบรมยกระดับคุณภาพของชุมชนตำบลดอกเจดีย์แบบมีส่วนร่วม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายสมชาติ เกิดสีทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)