งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ตามที่คณะบริหารธุุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

     จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเมธา ต๊ะเสาร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)