งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เีรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                                                                                       ประกาศ  ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

                                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอี่ยมแฉล้ม)

                                                                                                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 

*******************************************************************************************************************                                      รายละเีอยดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (M๖๓๐๒๐๐๑๘๔๓๓) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

ลำดับที่

 

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

       ชื่อโครงการ

งบประมาณ     โครงการ

(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เดือน/ปี)

 

    ๑

 

 

P๖๓๐๒๐๐๒๒๘๓๘

 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๕ เครื่อง

 

    ๖๓๗,๕๐๐.๐๐

 

         ๐๓/๒๕๖๓