งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๕๖ รายการ เป็นเงิน ๗๖,๕๗๕.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๕๖ รายการ เป็นเงิน ๗๖,๕๗๕.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา(อาหารสด) จำนวน ๕๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๗๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน