งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเคลือบ PVC เงา ๑ หน้า และ ไดคัทขึ้นรูปแฟ้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการแนะแนวการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดจ้างเคลือบ PVC เงา 1 หน้า และ ไดคัทขึ้นรูปแฟ้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเคลือบ PVC เงา ๑ หน้า และ ไดคัทขึ้นรูปแฟ้ม  จำนวน ๑ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๒.๕๐  บาท  (ห้าพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง