ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอล ออล่ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๙.๙๔ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)