ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)  จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์  จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๓,๗๑๒.๕๕  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>