งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย และ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย และจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม ใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้วมทร.กรุงเทพ (กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนารถบังคับอัตโนมัติด้วย Arduino) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
            ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ราคา ๑,๐๐๐ บาท และ เอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๓๐ เล่ม ราคา ๓,๐๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>